Pressmeddelanden

NC Lahega - Bokslutskommuniké

1 okt - 31 dec 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,8 (31,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -8,9 (-7,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-5,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 15,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

1 jan - 31 dec 2016* 

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,1 (127,8) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -25,1 (-9,4) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35,7 (-13,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 43,6 MSEK, varav 40,5 belastade EBITDA.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen.

Viktiga händelser under perioden:

 • Efter en fördjupad analys av verksamhetens framtida behov och utvecklingen av den pågående integrationsprocessen har beslut tagits om ytterligare avsättningar på 12,1 MSEK till följd av omstrukturering i Rörvik. 
 • Extra stämma beslutade om riktad emission av teckningsoptioner som incitament för bolagets ledning som sedermera fulltecknades. 
 • VD ingick optionsavtal om 1 000 000 köpoptioner, samt förvärvade 200 000 aktier, av Nocroc Ventures AB.

Viktiga händelser efter periodens utgång:

 • NC Lahega aviserade ny varumärkesstrategi med fokus på Lahega (fordon), Strovels (industri) och Liv (hygien) för att öka effektiviteten och tydligheten i vårt erbjudande. 

VD HAR ORDET 

Vi ser större potential 
Året avslutades med ett fjärde kvartal där omsättningen uppgick till 90,8 MSEK med rörelseresultatet (EBITDA) -8,9 MSEK, på grund av ytterligare behov av avsättningar i Rörvik. Justerat för engångskostnader uppgick resultatet till 7,1 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 7,8 procent. Det är en tillfredsställande nivå, men vi ser större potential i en fullt integrerad verksamhet. För helåret 2016 når vi en omsättning på 235,1 MSEK med EBITDA -25,1 (15,4 justerat för engångskostnader). Resultatet för den förvärvade Lahegakoncernen - som ingår i siffrorna sedan den 20 juni 2016 - har därmed utvecklats enligt plan, liksom integrationsarbetet.

Synergier realiseras
Betydande synergivinster har realiserats genom att hela affären inom gamla NC Brands i dag hanteras från anläggningen i Helsingborg. Detta har skett med begränsade resursförstärkningar. Övergripande funktioner för administration, försäljning och utveckling har koncentrerats till Helsingborg, vilket tyvärr har lett till viss övertalighet.

I tredje kvartalet gjordes extra avsättningar och nedskrivningar på 21 MSEK för omvärderingar och synkronisering av redovisningsprinciper, avsättningar för hyreskostnader för lokaler som inte kommer att användas, övertalighet och vissa integrationskostnader. Vår bedömning är nu att det krävs ytterligare avsättningar på 12,1 MSEK för att täcka kostnader relaterade till omstrukturering i Rörvik. Efter en fördjupad analys och i takt med att integrationsprocessen fortskrider ser vi minskat behov av ytor för verksamheten.

Ny varumärkesstrategi
Under perioden slutfördes viktiga delar av arbetet med koncernens legala struktur; de rörelsedrivande bolagen - förutom Liv som förblir eget bolag - fusionerades in i ett rörelsedrivande bolag under moderbolaget NC Lahega AB. Vi har presenterat det första steget i vår nya varumärkesstrategi för att bygga starka försäljningskoncept. Våra marknads- och försäljningsinsatser fokuseras på tre starka varumärken: Lahega för fordonsrengöring, Strovels för industri och Liv för hygien. För att tydliggöra vår ambition att vara ledande inom miljö, hälsa och säkerhet så har vi valt att verka under devisen Trygg kemi.

Vi bygger från grunden
Vi bygger från grunden, och det ska vi fortsätta göra 2017. Att skapa en stark, sammanhållen aktör är avgörande för att nå bred framgång på marknaden. Vi ser att det är en utmaning att växa organiskt. Förvärvet och integrationen leder till att enstaka affärer går förlorade där NC och Lahega tidigare arbetat för konkurrerande aktörer. Samtidigt krävs det bredd för att få vara med i de största upphandlingarna. NC Lahega utgör en utmärkt bas: vi står för ett unikt helhetstänk kring hållbarhet för såväl hälsa och säkerhet som för miljön. Trygg kemi handlar om att både göra det lätt att sälja och lätt att köpa våra produkter samtidigt som våra kunder ska vara säkra på att de har gjort det tryggaste och mest hållbara valet.

Erik Hantoft
VD, NC Lahega AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 1, 2017 - 12 maj 2017
Delårsrapport kvartal 2, 2017 - 25 augusti 2017
Delårsrapport kvartal 3, 2017 - 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 - 16 februari 2018

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 12 maj 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 28 februari 2017

NC Lahega AB (publ)

Torbjörn Lindgren,
styrelseordförande

Michael Engström,
styrelseledamot

Cecilia Lager,
styrelseledamot

Sten Norinder,
styrelseledamot

Erik Hantoft,
VD

För ytterligare information
Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: erik.hantoft@lahega.se

Informationen i denna rapport är sådan som NC Lahega ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 28 februari 2017 klockan 08.30.

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se

Filer för nedladdning
2017-11-17
Regulatorisk

Hållbarhetsfokus stärker konkurrenskraften

1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,1 (73,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,1 (-12,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (-17,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,38) SEK.

1 januari - 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,5 (144,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 15,7 (-16,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-22,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,95) SEK.
2017-08-25
Regulatorisk

Väl positionerat för att möta utmaningar

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,4 (40,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,2 (-1,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-2,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,17) SEK.

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 167,4 (70,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,6 (-4,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,43) SEK.
2017-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämma i NC Lahega AB (publ) den 12 maj 2017 beslutades följande.

2017-05-12
Regulatorisk

Första kvartalet 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,0 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 10,4 (-2,9) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 (-3,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK.
2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2017-04-11
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) föreslår årsstämman den 12 maj att ändra bolagets namn till Clemondo Group AB (publ).

2017-02-28
Regulatorisk

1 okt - 31 dec 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,8 (31,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -8,9 (-7,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-5,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 15,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

1 jan - 31 dec 2016* 

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,1 (127,8) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -25,1 (-9,4) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35,7 (-13,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 43,6 MSEK, varav 40,5 belastade EBITDA.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen.

2017-01-20
Regulatorisk

NC Lahega har sedan förvärvet av Lahega Kemi arbetat med att förnya koncernens varumärkesstrategi. Det första resultatet av insatserna presenteras i dag för kunderna: det rörelsedrivande bolaget Lahega Kemi AB namnändrar till Tellus AB.

2017-01-11
Regulatorisk

I pressmeddelande kommunicerat 2017-01-09 uppgavs att VDs köp av aktier hade skett inom ramen för det optionsavtal som VD ingått med en av huvudägarna. Förvärvet har dock inte skett genom det aktuella avtalet, utan är en separat affär. Rätt är att VD Erik Hantoft köpt 200 000 aktier och också 1 000 000 köpoptioner av Nocroc Ventures AB.

1
2
...
11
>>